LES COMPETÈNCIES PARENTALS

Rodrigo, Máiquez, Martín i Byrne (2008) defineixen les competències parentals com el conjunt de capacitats que permeten als pares afrontar de forma flexible i adaptativa la tasca vital de ser pares, d’acord amb les necessitats evolutives i educatives dels fills/es i amb els estàndards con­siderats com a acceptables per la societat, i aprofitant totes les oportunitats i recolzaments que els ofereixen els sistemes d’influència de la família per a desplegar aquestes capacitats. Té a veure amb l’existència de capacitats per a tenir cura, protegir, educar i socialitzar els fills.

Fent una anàlisi de diferents classificacions de competències parentals realitzades per diversos autors he elaborat la meva proposta que es resumit amb un verb:

family-796911_1280

1.- COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES (Cuidar): Alimentació, vestuari, higiene,  atenció a la salut, protecció i supervisió dels infants).

2.- VINCUL AFECTIU (Estimar): Respecte, Acceptació, reconeixement i afecte cap els infants,…

3.- ESTIMULACIÓ PER L’APRENENTATGE I SUPORT A L’AUTONOMIA (Ensenyar): organització d’activitats familiars, control de deures, transmissió d’hàbits i rutines,…

4.- REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA CONDUCTA DE L’INFANT (Corregir): normes i límits, autoritat, disciplina, exigència de responsabilitats a l’infant, congruència i consistència,…

5.- COMPETENCIA COMUNICATIVA (Dialogar): Empatia, escolta activa, assertivitat, negociació, llenguatge positiu…

pare platja

6.- RESPONSABILITAT PARENTAL: (Estar) Disponibilitat, percepció i satisfacció en el rol parental, model educatiu, transmissió de valors, cooperació i coherència entre els pares/referents educatius, motivació pel canvi i la millora

7.-AUTOCONTROL I ESTABILITAT (Controlar-se): Afrontament de l’estrès, adaptabilitat a les característiques individuals de l’infant, autoestima, seguretat i confiança en les pròpies capacitats, capacitat de resposta a situacions de conflicte,…

8.- CONNEXIÓ AMB LA XARXA SOCIAL (Saber
Aconseguir suport):
demanar i rebre suport de les xarxes familiars, socials i institucionals. Capacitat de participar i aportar. Relació amb els serveis educatius, de lleure, sanitaris i socials.

DEFINICIÓ DE L’EDUCADOR@ SOCIAL

L’educadora i l’educador social són els professionals de l’acció socioeducativa, que a través de processos sistematitzats d’ensenyament  i aprenentatge, tenen com a finalitat acompanyar des de la proximitat a persones, grups i comunitats en la seva vida quotidiana, per promoure el desenvolupament de les seves potencialitats, facilitar la construcció de la identitat, l’exercici dels seus drets de ciutadania,  la inclusió social  i la seva emancipació social efectiva. 

Justificació

  • L’educadora i l’educador social…

Cal incloure els dos gèneres.

– són els professionals…

Cal deixar clar que és un exercici professional. És quelcom més que un treballador, té un saber i un saber fer, una autonomia i  una ètica.

  • de l’acció socioeducativa…

Que incorpora un conjunt organitzat i intencional d’estratègies i activitats educatives que es desenvolupen sempre  en un medi social amb l’objecte de transformació i millora. Utilitzo la paraula acció versus intervenció ja que aquest últim concepte pressuposa un subjecte actiu que actua sobre un subjecte o realitat passiva.

  • que a través de processos sistematitzats d’ensenyament /aprenentatge…

El punt de partida de les professions educatives és el marc pedagògic. L’educador utilitza models i estratègies amb una fonamentació teòrica i un procediment que ordena i planifica els processos ensenyament aprenentatge entesos com interaccions comunicatives a través dels quals els individus, en relació, incorporen conceptes, procediments, habilitats, actituds i valors

  •  tenen com a finalitat acompanyar des de la proximitat a persones, grups i comunitats en la seva vida quotidiana

La relació de l’educador es d’acompanyament, ja que qui és l’actor del propi desenvolupament, és l’individu o el grup. L’acció de l’educador social es caracteritza específicament per la disponibilitat, la presència i la proximitat en la vida quotidiana que és el context global de la seva actuació (els altres professionals educatius intervenen en àmbits més específics)

Especifiquem persona, grup, comunitat per evocar una visió sistèmica i relacional del fet educatiu.

  •  per promoure el desenvolupament de les seves potencialitats, facilitar la construcció de la identitat, la inclusió social i  l’exercici dels seus drets de ciutadania,  i la seva emancipació social efectiva. 

Finalitats  bàsiques de l’educador social:

  •  acompanyar el  procés de perfeccionament de l’individu i en la millora de les seves capacitats tant personals com socials
  • acompanyar en el procés de personalització (construcció d’identitat)
  • promoure la inclusió social. La inclusió, com a terme te un sentit més ampli que adaptació o integració. Fa esment a  un procés que pretén que el subjecte pugui tenir accés a les oportunitats i recursos que el permetin participar de manera  igualitària en totes les dimensions i bens socials (econòmics, culturals, educatius, laborals, sanitaris, polítics, residencials…).
  • Promoure l’emancipació com empoderament i assoliment de l’autonomia de l’individu per satisfer les seves necessitats.

EDUCAR PER A VIURE

Tinc la més absoluta convicció que la finalitat de l’educació és l’autonomia. Autonomia significa governar-se a sí mateix, ser capaç de triar lliurement un projecte de vida i viure’l amb plenitut. És per això que aquest blog s’anomena “educar per a viure”. L’educació no és tant sols instrucció, transmissió de coneixements, l’educació és bàsicament comunicació, relació, vincle: un procés intencional de suport que té com a finalitat possibilitar que l’individu, el grup o la comunitat puguin millorar les seves capacitats per a viure i desenvolupar-se amb plenitut. Dotar de significat i sentit la seva realitat. Altes aspiracions les d’aquest model educatiu, però com va dir Thomas Fuller:“Tot és molt difícil abans de ser sezill”. Dins d’aquest blog vull compartir reflexions, eines, estratègies i recursos amb totes aquelles persones que esteu interesades en millorar la vostra acció educativa.

ACCÉS A TOTES LES ENTRADES